ญี่ปุ่น “จ้าวแห่ง Differentiation”

Main navigation

การท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆของชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการตลาด เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าประเภทต่างๆ